اساسنامه موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فراز

مقدمه

به منظور تحقق اهداف مندرج در " کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی_غیر انتفاعی" مصوب 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی_غیر انتفاعی  
مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسه آموزش عالی غیر دولتی_غیر انتفاعی فراز بر اساس مجوز شماره 83718/22/2مورخ15/5/93 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( مصوب 18/5/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ظوابط ومقررات مربوط به تاسیس و اداره می شود.
در این اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار "وزارت" و موسسه آموزش عالی غیر دولتی_غیر انتفاعی فراز به اختصار "موسسه" نامیده می شود.

ماده 1- اهداف

1-    کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه؛
2-    مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور؛
3-    همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور؛
4-    کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان کهکیلویه و بویر احمد؛
5-    استفاده از امکانات و قابلیت های موجود استان در توسعه آموزش عالی؛
6-    فراهم ساختن زمینه های جذب و گزینش دانشجوی بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک؛
7-    تلاش در جهت تقویت خودباوری و رفع وابستگی های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور؛
8-    تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی (ایرانی – اسلامی) و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه ای؛

ماده 2- وظایف و اختیارات  

1-    فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی؛
2-    پذیرش دانشجو پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی"وزارت"؛
3-    همکاری با مراکز علمی کشور به منظور گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور؛
ماده 3- محل فعالیت "موسسه "در شهرستان گچساران است
تبصره: نشانی " موسسه" توسط هیات موسس تعیین و اعلام می شود.  
ماده 4- "موسسه" یک واحد آموزشی غیر دولتی_غیر انتفاعی است که پس از تصویب اساسنامه توسط شورای گسترش آموزش عالی "وزارت "  ابلاغ آن توسط "وزارت" و ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک (واحد ثبت موسسات غیر تجاری) محل فعالیت "موسسه" دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی می شود.

ماده 5- ارکان موسسه
1.    هیات موسس؛
2.    هیات امنا؛
3.    رئیس "موسسه"؛
4.    شورای "موسسه"؛

ماده 6- هیات موسس  
هیات موسس، بر اساس مصوبه شماره 892 مورخ 22/8/95 شورای گسترش آموزش عالی "ورازت " عبارت اند از:

1-    محمودرضا رحیمی     2- فرهاد رحیمی     3- غلامرضا کریمی پور     4- ماه آفرین حسینی

تبصره: چنانچه تعداد اعضای هیات موسس به هر دلیل (فوت، استعفا و یا از دست دادن شرایط عضویت به تشخیص اکثریت اعضای هیات موسس و ...) از حد نصاب مقرر در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کمتر شود، به تعداد مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری که به تایید اعضای هیات موسس برسند انتخاب و به دفتر گسترش آموزش عالی معرفی می شوند. پس از احراز و تایید صلاحیت آنان توسط " وزارت"، به عضویت هیات موسس پذیرفته می شوند.

ماده 7- وظایف و اختیارات هیات موسس
1-    کسب مجوزهای لازم از "وزارت" و سایر مراجع ذی صلاح به منظور تاسیس و راه اندازی "موسسه"؛
2-    تدوین و تصویب آیین نامه داخلی هیات موسس؛
3-    تعیین آن عده از اعضای هیات امنا که باید توسط هیات موسس انتخاب و معرفی شوند (با رای موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات موسس) و عزل هر یک از آنان (با رای موافق حداقل دو سوم کل اعضای هیئت موسس)؛
4-    ثبت "موسسه" در اداره ثبت اسناد و املاک (واحد ثبت موسسات غیر تجاری) محل فعالیت "موسسه" پس از تصویب اساسنامه در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن توسط "وزارت"؛
5-    فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم اعم از فضای کالبدی،تجهیزات و اعضای هیات علمی برای شروع و ادامه فعالیت های "موسسه"؛
6-    تایید بودجه سالیانه و تفضیلی "موسسه" که رئیس "موسسه" پیشنهاد می نماید و ارسال آن به هیات امنا برای تصویب؛
7-    نظارت بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی "موسسه" برای تحقق اهداف، وظایف و اختیارات مذکور در ماده 1 و 2 این اساسنامه؛
8-    بررسی پیشنهاد هیات امنا در مورد توسعه فعالیت های "موسسه" و در صورت تایید،ارائه آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی؛
9-    پیشنهاد اخذ تسهیلات بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات امنا برای تصویب؛
10-    پیشنهاد هرگونه تغییر در موارد اساسنامه "موسسه" به "وزارت" برای تصویب؛
11-    ثبت تغییرات اساسنامه "موسسه" در اداره ثبت اسناد و املاک (واحد ثبت موسسات غیر تجاری) محل فعالیت "موسسه" پس از تصویب تغییرات در شورای گسترش آموزش عالی ابلاغ آن توسط "وزارت"؛
12-    پیشنهاد انحلال "موسسه" (با رای موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات موسس)به شورای گسترش آموزش عالی"وزارت"

ماده 8- ترکیب هیات امنا
1-    یک تن روحانی؛
2-    نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
3-    استاندار (یا مشاور یا معاون وی با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛
4-    سه تن از اعضای هیات موسس؛
5-    سه تا پنج تن از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در مرتبه استادیاری و یا بالاتر و با پنج سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، دارای صلاحیت های عمومی مندرج در ماده 4 "کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی_ غیر انتفاعی" مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

تبصره 1: افراد مذکور در ردیف 5 نمی توانند از اعضای هیات موسس "موسسه" باشند.

تبصره 2: رئیس "موسسه" بدون حق رای در جلسه هیات امنا شرکت می کند.

تبصره 3: اعضای مذکور در ردیف 1، 4 و 5 با رای موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات موسس انتخاب و معرفی می شوند.

تبصره 4: رئیس هیات امنا با رای اعضای هیات امنا انتخاب خواهد شد.

ماده 9- اعضای مذکور در ردیف 4،2،1 و 5 با تایید و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می شوند. معرفی و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.

ماده 10- هیات امنا حداقل در هر فصل از سال، یک بار به دعوت رئیس هیات امنا تشکیل جلسه می دهد. در صورت لزوم به پیشنهاد نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با رئیس "موسسه" یا سه تن از اعضا پس از تایید رئیس هیات امنا جلسه فوق العاده هیات امنا تشکیل می شود.

ماده 11- جلسه های هیات امنا با حضور حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات امنا رسمیت می یابد و تصمیم های آن با  رای اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیات امنا معتبر است.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات امنا

1-    تصویب آیین نامه داخلی هیات امنا؛

2-    پیشنهاد رئیس "موسسه" به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

3-    تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و آیین نامه های لازم بنا به پیشنهاد رئیس "موسسه"؛

4-    بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی "موسسه"؛

5-    پیشنهاد طرح های توسعه "موسسه" به هیات موسس برای بررسی و طی مراحل قانونی؛

6-    تعیین خزانه دار و حسابرس رسمی "موسسه" و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب های "موسسه" نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و حق برداشت از آن حساب را دارند؛

7-    تایید حساب ها و ترازنامه سالیانه "موسسه" با توجه به گزارش حسابرس "موسسه" و ارسال آن به هیات موسس؛

8-    کوشش برای جلب کمک های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی؛

9-    تصویب مقررات استخدامی کارکنان"موسسه" و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

10-    تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات "وزارت"؛

11-    پیشنهاد توسعه یا انحلال رشته های آموزشی"موسسه" به هیات موسس؛

12-    تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی "موسسه"و شیوه نامه های اجرایی آن؛

13-    پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آیین نامه چگونگی دریافت آن به "وزارت" برای تصویب؛

14-    تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که رئیس "موسسه" برای هر سال و دوره تحصیلی پیشنهاد می دهد و ارسال آن به دفتر شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی؛

15-    تصویب اخذ تسهیلات بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنهاد هیات موسس؛
تبصره: هیات امنا موظف است کلیه مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، "وزارت" و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت کند.

ماده 13- رئیس "موسسه"
رئیس "موسسه" که نماینده قانونی "موسسه" نزد مراجع حقیقی و حقوقی می باشد، از میان اعضای هیات علمی به پیشنهاد هیات امنا، تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت چهار سال منصوب می شود. پیشنهاد و انتصاب مجدد وی با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بلامانع است.

تبصره: پذیرش استعفا و عزل رئیس "موسسه" پس از تصویب هیات امنا با حکم رئیس هیات امنا خواهد بود.

ماده 14- وظایف و اختیارات رئیس "موسسه"

1-    اداره کلیه امور "موسسه در چارچوب اهداف، وظایف و اختیارات آن با تاکید بر مبانی ارزشی انقلاب اسلامی؛

2-    اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی،"وزارت" هیات امنا و هیات موسس؛

3-    پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی به هیات امنا؛

4-    پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات "موسسه" به هیات امنا؛

5-    تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی " موسسه" به هیات موسس برای طی مراحل بعدی؛

6-    نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، مالی و معاملاتی، توسعه ای و استخدامی "موسسه" بر اساس ضوابط  و مقررات مربوط؛

7-    پیشنهاد طرح ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی، و اجرایی به هیات امنا؛

8-    استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیر آموزشی "موسسه" با رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه ها و شیوه نامه های مصوب مراجع ذی صلاح؛

9-    امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور "موسسه"؛

10-    انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام و حساب "موسسه" در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

11-    پیشنهاد آیین نامه مالی و معاملاتی " موسسه" و شیوه نامه های اجرایی آن به هیات امنا برای تصویب؛

12-    ارسال گزارش سالیانه عملکرد (فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و اجرایی و ...) "موسسه" به همراه ترازنامه مالی موسسه به هیات امنای "موسسه"؛

تبصره 1:  رئیس "موسسه" موظف است به طور تمام وقت در خدمت "موسسه"باشد.

تبصره 2:  رئیس "موسسه" مسئول اجرای کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب "وزارت" است.

ماده 15- شورای "موسسه"
تشکیل شورای "موسسه" و شوراهای تخصصی (آموزشی، پژوهشی، و دانشجویی) طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب شش صد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
تبصره: ترکیب اعضای شورای "موسسه" و اختیارات و وظایف آن مطابق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مصوب 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، می باشد.

ماده 16- نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت در هیات علمی "موسسه" تابع ضوابط و مقررات "وزارت" و سایر مراجع ذی صلاح است.

ماده 17- صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی "موسسه" طبق ضوابط و مقررات مصوب "وزارت" تعیین می شود.

ماده 18- فعالیت آموزشی "موسسه" از نظر دوره ها و رشته های تحصیلی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی "وزارت" امکان پذیر است.

ماده 19- پذیرش دانشجو برای "موسسه" با مجوز "وزارت" و به شیوه ای که این "وزارت" تعیین میکند صورت می پذیرد.

ماده 20- "موسسه" تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مربوط به موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و "وزارت" و سایر قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 21- برنامه های آموزشی و آیین نامه های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انظباطی و شرایط علمی پذیرش دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه ای که به دانش آموختگان "موسسه" اعطا می شود طبق ضوابط و مقررات "وزارت" است.
تبصره: "موسسه" می تواند با تصویب شورای "موسسه" و تایید هیات امنا، شرایط علمی اختصاص پذیرش دانشجو را به معاون آموزشی "وزارت" به منظور تصویب نهایی پیشنهاد دهد.

ماده 22- مدارک تحصیلی دانش آموختگان "موسسه" طبق ضوابط "وزارت" صادر می شود.

ماده 23- فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی "موسسه" باید مطابق ضوابط "وزارت" باشد.

ماده 24- "وزارت" بر کلیه فعالیت های "موسسه" (امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و معاملاتی و ...) نظارت می نماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال "موسسه" اقدام می کند.

ماده 25- سال مالی "موسسه" عبارت است از یک سال شمسی که از اول شهریور ماه هر سال شروع و به پایان مردادماه سال بعد ختم می شود. اولین سال مالی از تاریخ تاسیس "موسسه" شروع و به پایان اولین مردادماه ختم می شود.

ماده 26- منابع مالی "موسسه"
1-    سرمایه "موسسه"؛
2-    شهریه دریافتی از دانشجویان؛
3-    درآمدهای حاصل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی "موسسه"با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
4-    هدایا و کمک های دریافتی از بخش های دولتی و غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) و سایر عواید محلی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

ماده 27- انحلال "موسسه"
"موسسه" در موارد زیر پس از تصویب نهایی شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود؛
1-    به پیشنهاد حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات موسس؛
2-    در صورت تخلف "موسسه" از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و "وزارت" و سایر قوانین و مقررات جاری کشور،طبق آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی_غیر انتفاعی.

ماده 28- در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال "موسسه" موافقت اصولی نماید."موسسه" موظف است اقدامات زیر را انجام دهد؛
1-    کلیه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید.
2-    کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها و غیره در اختیار "موسسه" قرار گرفته است مسترد کند یا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به "وزارت" ارائه دهد.
3-    کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خود) انجام دهد.

ماده 29- پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 28 و حل و فصل امور آموزشی و حقوقی "موسسه" و تصویب نهایی انحلال "موسسه" توسط شورای گسترش آموزش عالی، اقدامات زیر انجام می گیرد.
1-    هیات تصفیه مرکب از:
-    نماینده حقوقی "وزارت"؛
-    نماینده حقوقی هیات موسس؛
-    رئیس وقت "موسسه" ( در غیاب رئیس وقت "موسسه" ،یکی از معاونان وقت "موسسه" بنا به تشخیص هیات موسس؛
تشکیل و یا رعایت مقررات قانونی امر تصفیه "موسسه" را بر عهده خواهد داشت.
2-    مراتب تصویب انحلال "موسسه" توسط "وزارت" به اداره ثبت اسناد و املاک (واحد ثبت موسسات غیر تجاری) محل فعالیت "موسسه" اعلام می شود تا موسسه طبق مقررات مربوط منحل شود.

تبصره:  انحلال "موسسه" مادامی که در اداره ثبت اسناد و املاک ( واحد ثبت موسسات غیر تجاری) محل فعالیت "موسسه" به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است.
ماده 30 – پس از انجام تعهدات، تعیین تکلیف دیون "موسسه" و اعلام ختم تصفیه، باقیمانده دارایی "موسسه" با رعایت بند 2 ماده 28 اساسنامه به "وزارت" منتقل می شود.

تبصره 1: درخصوص اموال وقفی، مطابق وقف نامه عمل می شود.

 تبصره 2: هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی که به امضای کلیه اعضای هیات می رسد در دو نسخه تنظیم، یک نسخه از آن را به هیات موسس و نسخه دیگر را به "وزارت" تسلیم نماید.
ماده 31 – مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب "وزارت" و سایر مراجع ذی صلاح می باشد.
ماده 32 – هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی "وزارت" امکان پذیر است.
ماده 33 – این اساسنامه در 33 ماده و 15 تبصره به استناد بند 11 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات "وزارت" مصوب 18/5/1383 ، در جلسه مورخ 22/8/95 شورای گسترش آموزش عالی "وزارت" به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر است.مجتبی شریعتی نیاسر
معاون آموزشی


 


تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فراز مي باشد.