حوزه ریاست

یک توضیح کوتاه یا یک شعار در اینجا قرار خواهد گرفت

توضیحات درباره حوزه ریاست دانشگاه

موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فراز گچساران در سال 93 توسط شورای گسترش آموزش عالی موفق به کسب مجوز قطعی در زمینه فعالیت عام گرفته و از همان سال 93 فعالیت خود را در رشته های  مختلف آغاز کرد و همچنین این موسسه طی 3 سال توانسته حوزه آموزش خود را در رشته های مختلف و مقاطع مختلف با حضور اساتیدی مجرب و با توانمندی بالا گسترش دهد.

موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی فراز گچساران در سال 93 توسط شورای گسترش آموزش عالی موفق به کسب مجوز قطعی در زمینه فعالیت عام گرفته و از همان سال 93 فعالیت خود را در رشته های  مختلف آغاز کرد و همچنین این موسسه طی 3 سال توانسته حوزه آموزش خود را در رشته های مختلف و مقاطع مختلف با حضور اساتیدی مجرب و با توانمندی بالا گسترش دهد.