معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی :آقای دکتر ظهیرالدین پورالحسینی

ایمیل : 

شماره تماس :
09171412432