معرفی هیات علمی دانشگاه

موسسه آموزش عالی فراز

دکتر نادیا ایزی

نام: نادیا

نام خانوادگی :  ایزی

مرتبه علمی:  دکتری - هیات علمی

رشته: مدیریت دولتی


دکتر قادرزاده باقری

نام: قادرزاده

نام خانوادگی :  باقری

مرتبه علمی:  هیات علمی

رشته: روان شناسی


دکتر محمد مهدی تنعمی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی :  تنعمی

مرتبه علمی: دکتری - هیات علمی

رشته: مدیریت دولتی


نظرات کاربران