معرفی هایت علمی دانشگاه

یک توضیح کوتاه یا یک شعار در اینجا قرار خواهد گرفت

زینب السادات

نام :زینب السادات

نام خانوادگی :  ابراهیم زاده موسوی

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

پست الکترونیکی zeinab.mosavi@faraz.ir


زینب السادات

نام :زینب السادات

نام خانوادگی :  ابراهیم زاده موسوی

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

پست الکترونیکی zeinab.mosavi@faraz.ir


زینب السادات

نام :زینب السادات

نام خانوادگی :  ابراهیم زاده موسوی

مرتبه علمی استادیار

گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

پست الکترونیکی zeinab.mosavi@faraz.ir


نظرات کاربران