هیئت موسس :

آقای دکتر محمودرضا رحیمی – آقای دکتر فرهاد رحیمی –  آقای دکتر غلامرضا کریمی پور _ خانم ماه آفرین حسینی
هجیر کریمی مداب - کیوان رحیمی زاده - ابراهیم صادقی