فرم ها

گزارش مدیر آموزش از جلسه دفاع-pdf

گزارش مدیر آموزش از جلسه دفاع-word

مجوز تکثیر و صحافی پایان نامه

فرم لوح فشرده پایان نامه  جهت مطابقت

پذيرش شرايط تحصيل

راهنماي  آموزشي و آیین نامه دانشجويان کارشناسي ارشد

ابلاغ تصویب طرح پایان نامه به استاد

اعلام آمادگی دانشجو برای دفاع

ابلاغ تصویب طرح پایان نامه به مشاور

اولویت های علم و فناوری-شورای فرهنگی

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه

پیشتهاد تاریخ برگزاری دفاع

پرداخت حق الزحمه داور خارجی

تسویه حساب دانشجویان ارشد

گزارش-مدیر-آموزش-از-جلسه-دفاع

تقاضای انتقال  بصورت میهمان دانشجو

تمدید سنوات برای نیمسال ششم

درخواست هزینه پایان نامه دانشجو

تسویه حساب نهایی هزینه پایان نامه دانشجوی ارشد

تمدید سنوات برای نیمسال پنجم

دعوت نامه اساتید داور

صدور مجوز دفاع پایان نامه

طرح پیشنهادی پایان نامه ارشد

صورتجلسه دفاع ارشد توسط اساتید و داوران

درخواست انصراف دانشجو

فرم ارزشیابی پایان نامه

گزارش دانش آموختگی دانشجوی ارشد

گزارش پیشرفت فعالیت پژوهشی دانشجو